Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylä-Seura otti kantaa Oulunkyläntien ympäristön asemakaavasuunnitelmaan

Oulunkyläntien suunnitelma "Talot puistossa"

Oulunkyläntien suunnitelmaluonnos: "Talot puistossa". Kuva: Uutta Pohjois-Helsinkiä verkkotilaisuuden diasta rajattu / Helsingin kaupunki.

Helsingin kaupunkisuunnittelun tekemä yleiskaavaehdotus Oulunkyläntien aseman seudun ympäristöstä oli esillä loppuvuodesta. Suunnitelma koskee rakentamista tien varteen radan itäpuolelle Kirkkoherrantielle asti sisältäen Seurahuoneen ympäristön.

Oulunkylä-Seura pitää hyvänä, että alueelle suunnitellaan uutta asuntorakentamista, joka tuo mukanaan uusia asukkaita ja näin myös kehittyviä palveluita. Seurasta on kiitettävää myös Oulunkylän Seurahuoneen ympäristön kulttuurihistorian ja sitä ympäröivän Veräjämäen vanhan huvilayhdyskunnan huomioiminen.

Matalammat rakennukset, korkeampi viihtyisyys

Koska suunnitelmassa ehdotetaan alueelle verrattain korkeita 6-8 kerroksisia taloja, painottaa seura, että uutta Oulunkylää tulee kehittää 2020-luvulla korkealaatuisena asuinpaikkana, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan myös kestävä viihtyisyys: väljyyttä, tilaa ja valoa, pimeyden ja ahtauden sijaan. Helsingin leveysasteilla on valoisa kesä melko lyhyt, mutta pimeä vuodenaika pitkä, joten korkea ja tiivis rakentaminen luo paljon varjoa. Oulunkylälle on omaleimaista kerrostalotonttien väljyys ja vallitseva rakennuskorkeus 3-4 kerrosta, johon uuden rakennuskannan tulee myös perustua alueen rakennushistoriaa kunnioittaen. Asumisviihtyisyyden ja toiminnallisuuden vuoksi on voitava tarvittaessa tinkiäk-m2tavoitteista. Näin ollen uusien asuntorakennusten tulee olla korkeintaan 4-kerroksisia suosien harjakattoja ja puurakenteisuutta, radan läheisyydessä rakennukset voisivat olla 5-kerroksisia, ehdottaa seura.

Huolta näkymistä ja viheralueen toimivuudesta

Esitetyistä kahdesta luonnoksesta tulee seuran mielestä ottaa lähtökohdaksi 1. eli ”talot puistoissa”, sillä ehdotuksen 2. umpikortteliratkaisu mm. peittäisi näkymät puustoiseen puiston osaan Veräjämäen puolelle ja pimentäisi sitä vähentäen viherkäytävän elinvoimaisuutta. Tämä ehdotettujen rakennusten taakse nykymetsästä jätetty viherkäytävä on hyvin kapea kaistale, jonka elinvoimaisuus ja toimintakyky myös ekologisena verkkona jää kyseenalaiseksi. Seura muistuttaa, että nämä kysymykset on vielä selvitettävä ennen kuin metsäluontokäytävän leveys lyödään lukkoon. Kaavoitettava Oulunkyläntien alue alkaa Käpylästä, joten uuden rakennuskannan pitäisi liittyä korkealaatuisesti tähän jatkumoon, talokorkeudet, pitkät näkymälinjat ja kadunvarsipuusto huomioiden.

Seurahuoneen ympäristön puisto saa kiitosta

Seura antaa kiitosta perusteelliselle Maexmontaninpuiston suunnitelmalle. Jos puistoalueen kehittäminen tapahtuu suunnitelmien mukaan, ei yksin Oulunkylä vaan koko Helsinki saa ansaitun asukkaiden monipuolisen olohuoneen. Seurahuoneen ympäristö on Oulunkylän ainoa vielä avoin toiminta- ja tapahtuma-alue, jolle tosiaan tarvitaan tilaa ja riittävän kokoinen esiintymislava. Kulttuurihistorialliseen maisemaan on kuitenkin ehdotettu pysäköintitaloa ja korkeita asuintaloja, jotka eivät sinne istu.

Pysäköintitalo kyseenalainen ehdotus

Seuran mielestä pysäköintitalo on toiminnaltaan ja ulkonäöltään kyseiseen ympäristöön täysin sopimaton ratkaisu, pysäköinti tulee ratkaista muilla keinoin. Vakavasti on harkittava myös autopaikkojen tarvetta loistavien joukkoliikenneyhteyksien alueella: asemanseutua voisi tarjota oivana asuinpaikkana niille, jotka autoa eivät tarvitse tai eivät ole valmiita maksamaan pysäköintiratkaisuista asuntojensa hinnoissa.

Oulunkylä huomioitava kokonaisuutena

Irrallaan Oulunkylän keskuksen toiminnoista ehdotetaan suunnitelmassa uusiin rakennuksiin pieniä tiloja kivijalkakaupoille, mutta kuinka ne liittyvät koko alueen liiketoimintakokonaisuuteen? On valitettavaa, jos pian kannattamattomiksi osoittautuvat pienet liiketilat muuttuvat asukkaiden kannalta toiminnallisesti kuolleiksi pikkutoimistoiksi, muistuttaa seura.

Se pitää hyvin valitettavana, että Oulunkylää kaupunginosana suunnitellaan asemakaavatasolla pieninä paloina aloittaen Käskynhaltijantien seudusta ja edeten nyt ko. Oulunkyläntien alueeseen jättäen kaupunginosan keskus Ogeli-asemanseutu myöhäisempään vaiheeseen (n. v. 2026). Nyt on vaarana, ettei suunnittelua tarkastella koko kaupunginosan toiminnallisuuden ja elinvoiman kannalta. Seura jakaakin asukkaiden huolen mm. seuraavien aluetta koskevien asioiden kokonaisvaltaisesta huomioimisesta:

– liiketilojen tarve, sijainti sekä liiketilojen kokonaisuus

– kasvavan väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutustapa

– kasvavan väestön koulu-, päiväkoti ja nuorisotilatarpeet

– lisääntyvän liikenteen ja pysäköinnin tarpeet ja vaikutukset

Veräjälaakson ja Veräjämäen liikenneongelmat

Veräjälaakso sai aikanaan mm. Oulunkylä-Seuran aktiivisuudella suoran ajoyhteyden Maaherrantien avulla, joka Jokeri-kaavoituksella sitten poistettiin. Ratkaisu ohjaa nyt kaiken Oulunkyläntien itäpuolen liikenteen Kirkkoherrantielle protesteista huolimatta. Esitetty liikennevaloratkaisu em. tien ja Oulunkyläntien risteykseen tuottaa uusia liikenneongelmia, jotka voitaisiin ratkaista pyöröliittymällä, kuten myös as.oy. Kirkkoherrantie 2-4 esittää. Seura kantaa huolta myös siitä, että suunnitelmassa ei esitetä ratkaisuja Rauhanyhdistyksen talon pysäköintiongelmille eikä sivuta asemanseudun liityntäpysäköintiä, vaikka ne ovat alueen merkittäviä liikennekysymyksiä.

Uusi koulu – uusi yhteisöllinen monitoimintakeskus?

Loppuvuodesta kaavatyöhön tuli esiin mahdollinen muutos eli koulurakennuksen rakentaminen Oulunkyläntien itäpuolelle siihen esitettyjen asuintalojen tilalle. Väestöennusteen pohjalta selvitetään nyt sitä, tarvitaanko Veräjämäen alueella uusi koulu. Seura pitää mahdollisen koulun suunnittelua tähän tervetulleena ratkaisuna niin lapsiperheiden kuin koko kaupunginosan toiminnan osalta. Suunnittelun lähtökohdaksi tulee seuran mielestä ottaa koulu, joka voisi toimia iltaisin harrastamisen, kokoontumisen ja opiskelun paikkana, joka yhdessä viereisen Seurahuoneen kanssa muodostaisi puuttuvan Oulunkylän kulttuurikeskuksen. Opetuksen tarvitsemat ulkoliikuntatilat voisivat palvella laajempaakin väestöä ja läheinen Käpylän puolen liikuntakenttä säilyisi.

Oulunkylä-Seura kiittää kannanotossaan kaupunkisuunnittelua hyvästä vuosia jatkuneesta yhteistyöstä, tuottihan seuran historiaryhmä myös Oulunkyläntien suunnitteluprosessillekin merkittävää rakennus- ja kulttuurihistoriallista aineistoa. Niiden pohjalta julkaistiin kirja Oulunkylä Åggelby Vanhan huvilakaupungin aikakerrostumat.

Oulunkyläntien ympäristön suunnitelma kokonaisuudessaan: www.hel.fi/kaupunkiymparisto/suunnittelukatsaus/

Teksti: Erwin Woitsch, Oulunkylä-Seura

Kuva: Uutta Pohjois-Helsinkiä verkkotilaisuus, Helsingin kaupunki

Share