Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Maunula, Oulunkylä, Pakilat, Uutiset, Veräjämäki

Kaavatilanne alueella 1/2017

Raide-Jokeri havainnekuva

Havainnekuva Raide-Jokerista Käskynhaltijantieltä. Kuva: Hanna Kiema, Kaupunkisuunnitteluvirasto.

Yleiskaava on vahvistunut kaupunginvaltuuston päätöksellä. Kaava menee ennen voimaantuloa valituskäsittelyyn hallinto-oikeuteen. Valituksia on noin 40.

Laskelmani talouskehityksen mahdollistamasta asumisväljyyden kasvusta ja ilman uutta yleiskaavaa tapahtuvasta tehokkaasta lisärakentamisesta merkitsevät, ettei yleiskaavan alueita juurikaan tarvita ennen vuotta 2030. Täten useat kiistanalaiset alueet joutuvat tiukkaan harkintaan ennen asemakaavatyötä. Bulevardi-idea on testauksessa Laajasalossa, jossa kuitenkin ohittava liikennemäärä on niin pieni, ettei melu- ja saastehaitta ole läheskään samaa tasoa kuin ulosmenoväylillä.

Uusien asuntoalueiden toteutuminen ratkeaa mahdollisen rakennuttajan päätöksessä: onko tuleva rakennuskustannus sellainen, että asunnot käyvät kaupaksi. Valtaosa yleiskaavan asuntoalueista on ongelmallisia häiriöiden, palveluksien läheisyyden ja joukkoliikenteen palvelusten suhteen. Myös osaa nyky-yleiskaavan sallimista asuntokohteista on ongelmallista toteuttaa.

Maunula-Pirkkolan kaavat

Pirjontien ja Pirkkolantien kaavaehdotus ei juurikaan muuttunut luonnosvaiheesta. Raide-Jokerin pikaraitiotietä varten Pirjontien ja Pirkkolantien katualuetta levennetään. Uutta asuntokerrosalaa on 25 050 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 600. Liike- ja toimitilaa suunnittelualueelle on osoitettu 330 k-m2. Kaavaratkaisun sisällöstä eräät hakijat ovat neuvotelleet viraston kanssa.

Suunnittelualueen rakennukset ovat pääosin neljä-viisikerroksisia ja niiden kokoa on monessa huomautuksessa vastustettu. Kaupunkisuunnittelu on nykyisin valjastettu luomaan mahdollisimman paljon uusia rakennuspaikkoja, jotta asuntojen hinnannousu ei Helsingissä muodostuisi kohtuuttomaksi.

Pakilantiellä rakennukset tulee toteuttaa vaalean sävyisenä tiilimuurauksena tai slammausta ja rappausta käyttämällä. Pirjontien, Pirkkolantien ja Maunulantien varsien uusien rakennuksien julkisivujen tulee olla pääosin puuta. Puistoyhteys Maunulan keskiosista Haaganpurolle säilyy. Kaava-alueella olevassa Lampuotilanpuistossa Pirkkolantien varressa Haaganpuro tuodaan avouomana pintaan putkitetulta osuudelta.

Oulunkylän kaavat

Käskynhaltijantien kaavaehdotus menee lautakuntaan helmikuussa, ilmeisesti kaavaluonnos muuttuu suhteellisen vähän. Seurakuntayhtymän kanssa neuvotellaan kirkkorakennuksen vuokratontin käytöstä tulevaisuudessa.

Maaherrantien kaava sisältää Raide-Jokerin vaatimat liikenneratkaisut ja Maaherrantien kolmion (Jokiniementien länsipuolella) kuusi kerrostaloa, joista 5 sijoittuu radan varteen eräänlaiseksi meluvalliksi. Kaava menee lautakuntaan helmikuussa.

Oulunkylän keskusta on yleiskaavassa merkitty alueen tärkeimmäksi keskukseksi ja sen kaava on tarkoitus laatia vuosina 2017-21. Luonnollisesti Ogelin omistajien käsitykset ostoskeskuksen tulevasta kehittämisestä ovat merkitseviä. Samassa vaiheessa tarkastellaan radan toisella puolella olevan Oulunkyläntien lähialueita sekä Jokiniementien varren kenttää ja sen pohjoispuolisia asuinrakennuksia.

Raide-Jokeri havainnekuva

Havainnekuva Raide-Jokerista Käskynhaltijantieltä. Kuva: Hanna Kiema, Kaupunkisuunnitteluvirasto.

Käskynhaltijantien itäpään rakennetta tiivistävä kaava Norrtäljentien risteyksestä Vantaalle päin on myös otettu harkintaan.

Pakilan kaavat

Elontie 56:n uusi, hakemuksen pohjalta tehty kaavaratkaisu mahdollistaa uuden kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamisen Länsi-Pakilassa. Uutta kerrosalaa on tontille esitetty 207 k-m² ja uusi tonttitehokkuusluku on 0,4. Muistutuksia ei tullut ja kaava vahvistuu.

Pakilantien ja Välitalontien risteyksessä neljän tontin kaavaratkaisu mahdollistaa enintään nelikerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Pakilantien varteen, tonttitehokkuus noin 1,0. Talojen ensimmäiseen kerrokseen tulee liike-, toimisto- tai työtiloja Pakilantien varrelle. Kaavaehdotus oli nähtävillä lokakuussa mahdollisia muistutuksia varten.

Koskelan kaavat

Koskelan sairaalan ja pesuloiden alueen asemakaavaehdotus hyväksyttiin lokakuussa. Ratkaisu mahdollistaa sairaala-alueen kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten suojelemisen ja muuttamisen asuinkäyttöön sekä laajamittaisen täydennysrakentamisen. Kaava-alueelle on suunniteltu asuntoja noin 3000 uudelle asukkaalle, joista noin 250 muistisairaiden ryhmäkoteihin. Yhteensä kerrosalaa kaava-alueella on 143 800 k-m2. Aluetehokkuus on 1.0 ja korttelitehokkuus 0,35 – 3,36, keskimäärin 1,73.

Seuraa alueen suunnittelua  tilaamalla sähköpostiisi Raide-Jokerin uutiskirje.

Teksti: Arto Salmela

Share

Leave a Reply