Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Pakilat, Politiikka, Uutiset

Kaavoitetut puistot uhattuina

Solakalliontie Erwin Woitsch

Solakalliontien ympäristöä. Kuva Erwin Woitsch.

Solakalliontien ympäristön muutossuunnitelma

Toivolan koulun ja lastenkodin ympäristöön Toivolanpuistoon, Henrik Sohlbergin puiston pohjoisosaan, Jahtivoudintien ja Pikkumatintien varteen sekä Toivolan oppilaskodin ja Pakintalon väliselle alueelle suunnitellaan aluetta täydentävää asuinrakentamista sekä uusia katuja. Täydentävänä rakentamisena olisi pääosin pienimittakaavaista pientalo- ja rivitalorakentamista kaupungin maa-alueille.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavan muutossuunnitelma sisältää valitettavasti ehdotuksia, joilla on kaupunkikuvaan, virkistykseen ja liikenteeseen liittyviä ristiriitaisia vaikutuksia. Esitetty täydennysrakentaminen ei toteuttaisi hyvän yhdyskuntasuunnittelun periaatteita.

Toivolanpuistoon rakentamiselle ei perusteita

Oulunkylä-Seura on huolestunut suunnitelmassa esitetystä rakentamisesta jo kaavoitettuihin puistoihin, erityisesti Henrik Sohlbergin puistoon sekä Patolanmetsään Pakilan lastenpaikka -päiväkodin viereen. Rakentaminen Toivolanpuistoon pienentäisi merkittävästi metsää Vantaanjoen varressa. Tämä jylhä mäkinen rantametsä on keskeinen osa tulevaa kansallista kaupunkipuistoa, nykynimeltään Helsinki-puistoa. Seura esitti jo yleiskaavakantanaan, ettei alue sovellu rakentamiseen maaston, infrastruktuurin, topografian, melun (Kehä I) eikä kulttuuri- ja luontoarvojen takia. Rakentamisesta Toivolanpuiston länsiosiin tuleekin luopua.

Sohlbergin puiston viheryhteys torsoksi

Nykymuotoinen Henrik Sohbergin puisto yhdistää rakennetun ympäristön saartaman Patolanmetsän Vantaanjokivarteen Toivolanmetsän ja Itsenäisyydenpuiston kautta ja toimii niin virkistyksellisesti kuin ekologisestikin tärkeänä väylänä Helsinki-puistoon. Nyt H. S:n puistosta esitetään rakennettavaksi noin kolmasosa, jolloin se supistuisi lähinnä kapeaksi kulkuväyläksi. Samalla asukkaat menettäisivät lähimetsänsä lehtoineen ja lasten pelikenttineen. Katuyhteyttä uusiin rakennuksiin esitetään kapealle ulkoilutielle nykyisten asuintonttien väliin.

Patolanmetsän nakertaminen jatkuu

Patolanmetsä on pohjoisen Oulunkylän ja eteläisen Itä-Pakilan keskeinen viheralue. Tätä yhtenäistä nykynimeltään kaupunginosapuistoa on kaavoituksen voimin säännöllisesti rakennettu reunoiltaan. Nyt esitetty suunnitelma kaventaisi edelleen puistoa sen koillisreunasta ja ulottaisi rakentamisen myös aluetta kiertävälle ulkoilutielle. Oulunkylä-Seura on pitkään yrittänyt viestiä, ettei Patolanpuistoa saa enää lohkoa rakentamiseen vaan ylläpitää metsä elinvoimaisena ja toimivana palvelemassa kasvavan asukasmäärän tarpeita (vrt. Käskynhaltijantien tulevat asunnot).

Lisärakentamista esitetään myös Toivolan koulun pohjoisosiin, jolloin liikenne lisääntyisi Metsolan ala-asteen Itä-Pakilan toimipisteen ja päiväkodin eteläpuolen kapealla, lähinnä kevyen liikenteen, väylällä. Alueen suojeltujen rakennusten edelleen suojelua esitetään, mutta kulttuurihistoriakohteita eli 1. maailmansodan linnoituksia ei huomioida ollenkaan.

Muutossuunnitelma esillä: tutustu ja vaikuta!

Asemakaavan muutossuunnitelma on nähtävissä 11.12. saakka Oulunkylän kirjastossa, leikkipuisto Etupellossa, Laiturin asiakaspalvelussa (Narinkka 2) ja verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Asukkaiden ja virkistysalueitten käyttäjien on syytä sanoa mielipiteensä ajoissa. Oulunkylän kotisivuilla www.oulunkyla.info on tarkempaa asiaan liittyvää tietoa ja opastusta. Nopeimmat lehden lukijat ehtivät tavata vielä kaupungin suunnittelijat ke 29.11. klo 16.30-18.30 Leikkipuisto Etupellon rakennuksessa, Etupellontie 8.

Kaupunki esittää palautteen jälkeen keväällä 2018 luonnoksia ja järjestänee asukastilaisuuden. Tämän jälkeen laaditaan lopullinen kaavaehdotus. Oulunkylä-Seuralle voi lähettää asiaa koskevia kommentteja osoitteeseen erwin.woitsch@kolumbus.fi. Nyt on siis vaikuttamisen aika käsillä!

Teksti ja kuva: Erwin Woitsch, Oulunkylä-Seura

Share