Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylän asemakaavat helmikuu 2018

Oulunkylässä on nyt vireillä paljon täydennysrakentamiseen tähtääviä asemakaavoja. Kaavoittajat järjestivät 14.12. ala-asteen koululla informaatio- ja keskustelutilaisuuden niihin liittyen.

Asemakaavan tarkistaminen täydentävää asuinrakentamista suunnittelemalla on käynnistetty neljällä osa-alueella Toivolan tuntumassa ja niistä kolme edellyttää uusia katuyhteyksiä. Alueet ovat: 1. Toivolan koulun ja lastenkodin ympäristö mm. Toivolanpuiston eteläosa (katuyhteys pohjois-koilliseen Mikkolantien koillisnurkasta), 2. Henrik Sohlbergin puiston pohjoisosa (katuyhteys Mikkolantieltä etelään), 3. Jahtivoudintien ja Pikkumatintien varret sekä 4. Toivolan oppilaskodin ja Pakintalon välinen alue (itä-länsisuuntainen yhteys Solakalliontieltä).

Viimeisen alueen täydennysrakentaminen on ilmeisesti pientalovaltaista tehokkuudella 0,4. Muilla kolmella alueella kerrostalojen osuus on huomattava. 2-alueen eteläpuolelle jää puistoyhteys, jolle Käskynhaltiantien varressa kulkeva maakaasujohto siirretään.

Voimassa olevassa asemakaavassa suojellut rakennukset suojellaan edelleen, joskin niiden läheisyyteen ja mahdollisesti samaan pihapiiriin suunnitellaan uusia rakennuksia. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan, onko alueella kulttuurihistorian kannalta merkittäviä kohteita, jotka tulisi suojella asemakaavamuutoksessa. Lisäksi varhaiskasvatuksen tilojen järjestämistä tutkitaan alueella. Uusi yleiskaava on ohjeena aluetta suunniteltaessa, sillä se vahvistunee kaavan laatimisen aikana. Tosin yleiskaava on aika erikoinen sisältäen Pakintalon itäpuolella vajaan 10 ha tehokkaimman alueen, jota ei nyt kuitenkaan olla asemakaavoittamassa. Valmisteluaineisto on nähtävillä arviolta alkukeväällä 2018 ja tarvittaessa järjestetään asukastilaisuus.

Toivolan läheisyyden kaava on kaupungin yksin käynnistymä ja potentiaaliset rakentamisalueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaikkien seuraavien tilanne on toinen: maanomistaja/tuleva rakentaja on hankkeen takana ja kaavaehdotukset perustuvat arkkitehtitoimistoilla tehtyihin rakennusten luonnossuunnitelmiin. Kaavoittajat puolestaan ovat neuvotelleet toimistojen kanssa hankkeista ja siunanneet esiteltävät ehdotukset.

Oulunkylän torin koillispuolen 3-kerroksinen liiketalo puretaan ja tilalle on suunniteltu 5-kerroksinen asuintalo, joka jatkuu Torivoudintien katkaisten 6-keroksisena osana. Kerrosala kaksinkertaistuu 4000-5000 km2:iin. Samalla tutkitaan mm. torin pysäköintipaikkojen siirtämistä 1-kerroksisen liiketalon eteläpuolelle. Paturintieltä puretaan pientalo nr 5:stä, jonka paikalle tulee uuden asuinkerrostalon autokatokset. Itse 4-kerroksinen 1800-1900 km2:n asuintalo sijoittuu pääosin Mäkitorpantie 23:n kerrostalon tontille.

Veräjämäen alueelle, Jokeria palvelevan Maaherrantien varteen on vireillä kolme kaavaa. Maaherrantien ja radan väliin tulevan kolmion kaava, jossa mm. on 5 kiilamaista 5-kerroksista kerrostaloa, jotka muodostavat rataan päin meluvallin, on pisimmällä.

Siitä lounaaseen Larin Kyöstintie 10 on suurin kohde, entisten VR:n asuintalojen alue, jolla pidettiin arkkitehtikilpailu. Kaava etenee voittajan ”Syyssonaatti” mukaisena. Siinäkin on radan ja Maaherrantien viereen suunniteltu 3 pitkähkön 7-kerroksisen talon melusuojarivi, jonka koillispäässä on pysäköintitalo. Niiden kaakkoispuolelle on tulossa 7 pistetaloa kerrosluvultaan 5-6, joista 6 on kytketty toisiin pistetalopariksi. Näin syntyvän laajahkon piha-alueen lounaispäässä on 4-kerroksinen, mutkan tekevä lamellitalo. Mutkan kohdalla on porttikäytävä pihaan, jota käyttäen päästään asuntoihin junalta, jokerista ja ostoskeskuksesta.

Kahden pohjoisimman punatiilisen konttoritalon tilalle Larin Kyöstintie 6-8:een tulee samanlaisella idealla ”lamellitalomuuri Maaherrantien varteen” 6- ja 3-kerroksista osista. Vastaavasti kaakkoispuolelle on tulossa 3 pistetaloa kerrosluvultaan 3,5.

Eteläisimmän konttoritalon tilalle tulee 8- ja 4-kerroksiset lamellitalot Larin Kyöstintie 4:ään.

Lähelle Jokeripysäkkiä tulee pohjakerrokseen 3 liiketilaa, yhteensä noin 400 m2. Ne palvelevat hyvin kulkuvälineitä vaihtavia matkustajia ja tietysti nyt syntyvien uudisrakennusten asukkaita. Tilanne voi tulevaisuudessa 10-15 vuoden tähtäyksellä muuttua, jos pääostoskeskus siirtyy Torille.

Käskynhaltiantien kaava, jossa lisätään asuinrakennuksia kadun molemmille puolille, on tietävästi valtuuston hyväksymä, mutta siitä olisi valitettu.

Teksti: Arto Salmela

Share