Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Käpylä, Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pakilat, Paloheinä, Patola, Uutiset, Veräjälaakso, Veräjämäki

Alueemme kaavatilanne

Kaavat

Raide-Jokerin varren uudisrakentamissuunnitelmia. Kuva: Helsingin kaupunki

Oulunkylän kaavat

Käskynhaltijantien ympäristön kaava on vahvistunut ja hallinto-oikeus on kumonnut valituksen. Käskynhaltijantie muuttuu tiiviiksi kaduksi, jonka keskelle tulee Raide-jokeri. Uutta asuntokerrosalaa tulee 72300 km2, vastaten 1800 asukasta, ja liiketilaa 2300km2. Kirkon alue pieneni, mutta samalla sille tuli uutta rakennusoikeutta. Asuntoaluetta ei ilmeisesti aleta rakentaa lähivuosina, sille se edellyttää mm. kaasuputken siirron Patolan pohjoispuolelle.

Rautatiehen nojautuva Maaherrantie 34-42:n kaava Veräjänmäessä on edennyt ehdotukseksi. Tehokkuusluku alueella on 1,62 ja kaupungin katukustannukset ovat 0,5 milj. euroa sekä suurenevan päiväkodin 5 milj. euroa.

Luonnosvaiheesta yleisluonne on pysynyt ennallaan, mutta monia pienehköjä tarkistuksia on tullut. Esimerkiksi asukasluvun lisäys on pudonnut 1100:sta 900:aan. Kun autoliikenne Veräjälaaksosta Maaherrantien kautta Oulunkylän keskustaan katkaistaan, liikenne Jokiniementiellä ja Kirkkoherrantiellä kasvaa enemmän kuin väkiluvun kasvu edellyttäisi, liikennejärjestelyihin on jouduttu kiinnittämään paljon huomiota. Kevyen liikenteen asemaa on parannettu ja em. katujen välityskykyä hiottu.

Maaherrantien ympäristön kaava on edellisen kaavan ja rautatien välissä Seurahuoneen läheltä Jokiniementielle. Asemakaava on saanut lainvoiman elokuun lopulla. Viimeistelyvaiheessa sitä tarkistettiin viranomaislausuntojen pohjalta. Kolmion muotoiselle, Jokiniementiehen rajoittuvalle varastoalueelle tulee rakennusoikeutta 10150 km2, vastaten 250 asukasta. Rakentaminen voinee alkaa lähiaikoina riippuen lähinnä maanomistaja-rakennuttajan tekemistä markkinointiarvioista.

Kun kaupunki ostaa radan ja torin vieressä olevan 3-kerroksisen purettavan asuintalon osakkeet, alkaa kaavoitustyö. Todennäköisesti sen paikalle kaavoitetaan 6-9 kerroksinen, pohjapinta-alaltaan hieman suurempi talo, jonka pohjakerrokseen tulee liiketiloja. Kaupunkiympäristölautakunta puolsi Asunto Oy Oulunkyläntori 2:n asunto-osakeyhtiön osakekannan ostamista 30.10. Asukkaat voivat asua rakennuksessa vähintään viisi ja enintään seitsemän vuotta sopimuksen teosta ja sen jälkeen rakennus voidaan purkaa. Tavoitteena on, että tänä aikana keskustan asemakaavat radan lounaispuolella saataisiin valmiiksi.

Maunala-Pirkkolan kaava

Pirkkola-Maunulan Jokerikaavan yksi tontti (Pirjontie 28) on kumottu, muutoin asemakaava vahvistui. Valituksen olivat tehneet Pirkkolan Omakotitaloyhdistys ja Maija Hakanen. Hallinto-oikeus piti katselmuksen alueella syyskuun alkupuolella, tueksi päätökselleen.

Valitusten pääkohde oli se, että omakotialue on rakennussuojelukohde ja sellaiselle alueelle ei voida sijoittaa 5-kerroksista kerrostaloa. Valitusten muut perustelut todettiin sellaisiksi, etteivät ne tee kaavaa lainvastaisiksi. Siten mm. ko. talon varjostus naapuritonteille tai vähäinen liikenteen lisääntyminen eivät olisi kerrostalon kaavaa kaataneet.

Hallinto-oikeuden päätös ei ollut yksimielinen, vaan äänestystulos 2-1. Yksi oikeuden jäsen olisi hyväksynyt kaavan. Mielenkiintoista päätöksessä on mm. se, että vuoden 2016 yleiskaavaa ei tarvitse ottaa huomioon, koska se ei ole vielä lainvoimainen, vaan vain vuoden 2002 yleiskaava juridisesti ohjaa asemakaavoitusta. Uuden yleiskaavan lopullinen kohtalo selvästi vaikeuttaa kaupunkisuunnittelua.

Helsingin kaupunki valittaa päätöksestä.

Pakilan kaavat

Kaupunki on tehnyt päätöksen Pakilantien varren tehostamisesta ja kahdessa paikassa on käynnissä tiivistävä asemakaavoitus.

Pakilantien ja Lepolantien risteyksessä on jo 5 vuotta sitten ideoitu Elisan tontin tyhjälle eteläosalle asuinrakentamista. Hanke on edennyt kaavaluonnokseksi ja telemasto siirtyy toimistorakennuksen pohjoispuolelle. Asuinrakennukset olisivat 2-kerroksisia.

Ripusuontien ja Pakilantien risteykseen jälkimmäisen itäpuolelle on kahdelta tontilta aikomus purkaa talot ja rakentaa tilalle uudet 3-4 kerroksiset asuinrakennukset ainakin tonttitehokkuudella 0,6.

Itä-Pakilassa Solakalliontien ympäristön kaavaa on valmisteltu. Vuodenvaihteessa on tarkoitus esitellä tilannetta ja järjestää kaavakävely alueella.

Teksti: Arto Salmela

Kuva: Helsingin kaupunki

Share