Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma

Oulunkylän ja Maunulan alueelle laadittava aluesuunnitelman luonnos on kakkosvaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutettiin kesällä 2018 kansalaiskyselyn pohjalta. Lehtemme ollessa painossa on ollut käynnissä toinen kansalaiskysely viher- ja katualueiden tulevaisuudesta. Saatujen mielipiteiden tarkastelun ja mahdollisten muutosten jälkeen suunnitelmaan voi tutustua myöhemmin kaupungin sivuilla. Kaupunkiympäristölautakunnalle aluesuunnitelma esitellään keväällä 2020. Suunnitelma-alueeseen kuuluvat Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pirkkola, Veräjälaakso ja Veräjämäki. 

Aluesuunnitelmalla ohjataan kaupunkiympäristön toimialalle kuuluvien yleisten alueiden (katu-, aukio-, tori- ja viheralueita) hoitoa ja peruskorjausta. Suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kiireellisyysjärjestys. Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. Aluesuunnitelma ei käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta, vaan lähtökohtana on nykyinen asemakaava ja siihen tekeillä olevat muutokset. Kaupunkirakenteen muutokset on merkitty aluesuunnitelmaan harvalla vinoviitoituksella.

Kuntoiluapisteitä ja koira-aitaus

Aluesuunnitelman yhdistelmäkartta osoittaa tärkeimmät uudistusehdotukset. Uusia ulkokuntoilupisteitä, jollainen nykyisin on mm. Oulunkylän liikuntapuiston pohjoisosassa, tulisi Tanhumäelle ja Helanderkodin läheisyyteen. Viimemainitun pohjoispuolelle tulisi myös uusi leikkipaikka. Uusi koira-aitaus toteutettaisiin Pirkkolan urheilualueelle ja ehkä Veräjämäen eteläreunaan. Aluesuunnitelman yhdistelmäkarttaan on merkitty keskeinen osa pyöräilyn tavoiteverkosta, mutta omassa pyöräilyosiossa on muita uusia yhteyksiä.

Viheryhteyksiä

Runkoviheryhteydet on osoitettu Keskuspuistoon ja Vantaan länsirannalle, jossa veteen liittyviä virkistysmahdollisuuksia ”kehitetään”. Suunnitelmassa korostuu Maunulan Majalta koilliseen Metsälän ja Maunulan välistä sekä edelleen Tuusulantien alittaen ja kulkien Patolan pohjoispuolitse Toivolan mäelle kulkeva ”alueellinen” viheryhteys. Sellaiseksi on luokiteltu myös Taivaskalliolta Käpylän puolella kulkeva yhteys, joka päätyy Veräjämäen eteläpuoliseen metsään. Ilmeisesti aktiivisempaa kunnostusta vaativampina esitetään yhteys Pirkkolan urheilupuistosta Helanderkodin tuntumaan sekä noin 2 km:n pituinen rengasreitti Oulunkylässä: Kustaankartanon itäpuolitse Tanhumäen kautta Patolan pohjoispuoliselle viheralueelle ja palaisi etelään noin 500 m päästä yhtyen Ogelin luoteispuolella olevaan puistoon ja sitä pitkin edelleen Kustaankartanon eteläpuolelle. Lyhyemmät ”paikalliset” yhteydet on merkitty keltaisella.

Hulevesiin on kiinnitetty erityistä huomiota, koska sadeveden joutuminen viemäriverkostoon on epäkohta. Tästä on esitetty vaatimuksia Ogelin osalta, kohde 3 kartassa. Numerot 1 ja 2 liittyvät Maunulanpuroon, jonka luonnontilamaisuutta pyritään parantamaan.

Teksti: Arto Salmela

Share