Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Käpylä, Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pakilat, Paloheinä, Patola, Torpparinmäki, Uutiset, Veräjälaakso, Veräjämäki

Raide-Jokeria ja asuntoja rakennetaan Oulunkylässä

Suursuon uusi päiväkoti

Maunulan Suursuonlaitaan on rakenteilla maan suurin päiväkoti. Kuva: Olavi Syrjänen.

Oulunkylän kaupunginosaan tavoitellaan 5000 uutta asukasta ja 1500 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Tämän mahdollistaa bussin 550 korvaava Raide-Jokeri ja sen varrelle ja lähistölle tapahtuva uudisrakentaminen.

Kaadettujen puiden kannot, puunrunkokasat, nykyisten katurakenteiden purku ja johtotyöt kertovat valmistautumisesta pikaraitiotien ja asuntojen rakentamiseen. Suurimmille rakentamisalueille on voimassa olevat asemakaavat.

Maunulassa on jo rakennettu Maunula-talo ja kadun toiselle puolelle neljä kerrostaloa. Suurimmat tulevat rakentamisalueet sijaitsevat Käskynhaltijantien molemmin puolin ja Maaherrantien eteläpuolella.

Käskynhaltijantietä muokataan bulevardimaisemmaksi. Katualue on suunniteltu uudelleen tulevaa Raide-Jokeria ja sen pysäkkejä varten ja samalla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Uusia asuinrakennuksia on suunniteltu Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien varteen sekä Mestarintien, Kivalterintien, Kivalterinpolun, Maapadontien ja Teinintien varteen. Uusia asuntoja on tarkoitus rakentaa n. 1800 asukkaalle. Liiketilat painottuvat pysäkkien läheisyyteen.

Kokeilevia rakennushankkeita

Käskynhaltijantien varren tonteille kaupunginhallitus on varannut tontit kolmelle Kehittyvä-kerrostalo ohjelman hankkeelle. Kestävä kerrostalo -hankkeessa suunnitellaan massiivitiilestä rakentuvaa painovoimaisella ilmanvaihdolla varustettua modernia asuinkerrostaloa. Hankkeessa hyödynnetään vuosisatojen kuluessa kestäviksi todettuja teknisiä ratkaisuja. Tavoitteena on rakentaa sekä energiatehokas että kestävä, terveellinen ja viihtyisä kerrostalo.

Toisen, Elävä talo -hankkeen tavoitteena on tilallisesti aikaa kestävä, asukkaiden erilaistuvia ja omaehtoisia tarpeita palveleva rakennuskanta. Asuntojen koot ja niiden tilaratkaisut ovat helposti muunneltavissa koko rakennuksen elinkaaren ajan. Asunnot koostuvat omalla sisäänkäynnillä varustetuista tilayksiköistä, joita voi yhdistellä ja eriyttää erilaisiksi asunnoiksi – pienasunnoista isoiksi asunnoiksi ja toisinpäin, tai vaikkapa yhteisöasunnoiksi ja osin esimerkiksi työtiloiksi sekä sivuasunnoiksi.

Kolmannessa Tulevaisuuden puukerrostalo -hankkeessa rakennetaan kolme erilaista puukerrostaloa, rankarakenteinen, hybridirakenteinen ja massiivipuurunkoinen, joita vertaillaan suunnittelun, rakentamisen ja asumisen aikana. Tavoitteena on selvittää puukerrostalorakentamisen ja -asumisen sosiaaliset, tekniset ja taloudelliset vetovoimatekijät sekä liiketaloudellisesti paras tapa lisätä puukerrostalojen rakentamista.

Patolaan on suunnitteilla uusia pistekerrostaloja ja päiväkoti Hirsipadontien, Kivipadontien ja Kisällinpolun varteen.

Toinen suuri uudisrakennuskohde on Veräjämäessä Raide-Jokerin ja pääradan risteyksessä Maaherrantien varrella, josta Sato Oyj ja Y-säätiö ostivat VR Groupilta 30.12.2019 vanhan kerrostaloalueen, jossa on 9 taloa ja 155 asuntoa. Vanhojen rakennusten purku alkaa kesän jälkeen. Tilalle rakennetaan 5-8 vuoden aikana Viisaan liikkumisen kortteli, johon tulee n. 500 uutta asuntoa vapaarahoitteisia vuokra- ja omistusasuntoja, valtion tukemia vuokra-asuntoja sekä välimuodon asuntotuotantoa.

Oulunkylän keskusta suunnittelupöydällä

Oulunkylän keskustasta on tehty kolme erilaista ideamallia, joita on tarkoitus hyödyntää alueen kehittämisessä. Oulunkylän torin laidalle suunnitellaan uutta asuinrakennusta ja vanha asema tullaan suojelemaan. Oulunkyläntien varteen suunnitellaan uusia asuntoja. Suunnittelualue sijaitsee Oulunkylän keskustassa junanradan kaakkoispuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu Oulunkyläntien varren puistoalueita ja puistoon rajoittuvia asuintontteja. Myös Asukastalo Seurahuoneen tontti kuuluu alueeseen.

Suomen suurin päiväkoti

Maunulassa Pirjontien ja Pirkkolantien varrelle suunnitellaan asuntoja n. 600 uudelle asukkaalle. Suursuon sairaalaa vastapäätä Suursuonlaitaan rakennetaan parhaillaan Suomen suurinta päiväkotia 335 lapselle. Maunulan Kuusikkopolulle rakennetaan 60 uutta asuntoa. Myös Lampuotilantielle suunnitellaan uusia kerrostaloja lähelle Raide-Jokerin pysäkkiä.

Tuusulanväylän bulevardialue

Raide-Jokerin rakennustyöt etenevät Pakilantielle ja Käskynhaltijantielle. Katusuunnitelman mukaisesti pikaraitiotie kulkee Pakilantien ja Käskynhaltijantien keskellä, ja Tuusulanväylän ylittävää siltaa muokataan vastaamaan uusia suunnitelmia. Pikaraitiotien rakentamisen yhteydessä saneerataan myös muut kadun rakenteet mukaan lukien jalankulku- ja pyöräväylät. Tuusulanväylän sillalla Raide-Jokeri kohtaa Tuusulan kaupunkibulevardin. Koko bulevardin alueelle suunnitellaan tiivistä kaupunkia noin 20 000 asukkaalle. Vanhat kaupunginosat täydentyvät bulevardin varrella yhtenäiseksi urbaaniksi alueeksi. Käskynhaltijantien alueesta on tarkoitus tulla yhdessä Käpylän alueen kanssa kaupunkibulevardin merkittävimmät maankäytön painopistealueet.

Tuusulanväylän sillan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa helmi–maaliskuun vaihteessa. Ensin rakennetaan sillan pohjoisosassa, minkä jälkeen siirrytään eteläpuolen kaistoille. Liikenne kulkee sillalla koko ajan. Samaan aikaan sillan rakentamisen kanssa aloitetaan työt Pirjontien liikenneympyrän ja Tammiontien välisellä osuudella, ensin pohjoisilla kaistoilla ja sen jälkeen eteläisillä. Viimeiseksi, arviolta loppuvuonna 2021, aloitetaan rakennustyöt tulevan pysäkin kohdalla eli Maunula-talon edustalla.

Pakilantie kavennetaan työmaa-alueen kohdalla kaksikaistaiseksi. Myös lopputilanteessa Raide-Jokerin valmistuttua Pakilantie on kaksikaistainen, ja jalankululle ja pyöräilylle on kummallakin puolella katua omat kaistansa. Työt Pakilantiellä jatkuvat vuoteen 2022 asti.

Teksti ja kuva: Olavi Syrjänen

Share