Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Solakalliontien asemakaava esillä

Solakalliontien asemakaava

Kuvat: Helsingin kaupunki, Asemakaavoitus

Oulunkylä-Seura otti kantaa

Solakalliontien ympäristön asemakaava oli kommenteilla alkukesästä, itse osallistumis- ja arviointisuunnitelma esiteltiin jo v. 2017. Alueen rajausta on tästä vaiheesta supistettu. Pikkumatintien varteen sekä sen ja Yhdyskunnantien välissä sijaitseville tonteille ja puistoalueelle suunnitellaan aluetta täydentävää kaksikerroksista asuinrakentamista. Seurauksena kuusivaltaisen Pikkumatinpuiston menetys ja maisemallinen muutos, mutta 11 uutta kotia.

Toivolanpuiston eteläosaa Mikkolantien varrella muutetaan asuinrakennusten korttelialueeksi, johon on mahdollista siirtää mm. kaksi suojeltua rakennusta Marian sairaalan alueelta. Tonteille on kaavoitettu tilaa yhteensä neljälle asuintalolle, suunnittelualueella sijaitsevien suojeltujen rakennusten suojelustatus säilyy. Oulunkylä-Seura pitää hyvänä, että aiemmin puutalovaltaiseen kaupunginosaan siirretään kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, ja että rakennettavien rakennusten korkeus niin kaava-alueen länsi- kuin itäosassakin pysyy matalana, alueelle tyypillisesti kaksikerroksisena.

Seura pitää hyvin tärkeänä muutosta, että ehdotuksessa on luovuttu rakentamisesta muualle Toivolanpuistoon ja Henrik Solhbergin puistoon. Tarve säilyttää viheralue ja Patolanmetsän ja Vantaanjokivartta yhdistävä ekologinen käytävä nykyisessä laajuudessaan on vain kasvanut tuoreen kaasuputken linjauksen muutettua alueen luonnonoloja merkittävästi. Aiempi ehdotus sai asukkailta paljon kriittistä palautetta, hienoa että se on huomioitu.

Seura kummeksuu, ettei Mikkolantieltä Toivolanpuistoon johtavaa nykyistä ulkoilupolkua ole huomioitu vaan uutta kiertoyhteyttä esitetään alueen sivusta Mikkolankujalta. Nykyinen ulkoilupolku tulee sisällyttää kaavaan ja rakennukset ryhmitellä tonteille niin, ettei perinteinen ja luonteva yhteys metsään esty. Seura pahoittelee lausunnossaan myös sitä, ettei pitkään luvattua kaavakävelyä koskaan toteutettu ennen keväällä alkaneita poikkeusoloja. Ehdotuksessa mainitaan, että Mikkolantien uusien asuintonttien pohjoispuolella kaavarajan välittömässä läheisyydessä sijaitsee liito-oravan elinalue ja, että tämä elinalue on rajattu kaavoitettavan alueen ulkopuolelle. Kaavoittajan tulee vielä varmistaa reviirien sijainnit.

Ehdotuksen länsialueella, jota rajaavat Mikkolantie, Yhdyskunnantie ja Pikkumatintie sijaitsee seuran tietojen mukaan 1900-luvun alun linnoitusrakentamiseen kuuluvia juoksuhautoja.  Kun näitä historiallisia muistomerkkejä jatkuvasti jää rakentamisen alle, tulisi kaavoittajan tehdä kattava ja alueellisesti edustava suunnitelma säilytettävistä kohteista. On tärkeää, että asukkailla on mahdollisuus kokea menneisyyttä myös maastossa paikan päällä. Yksi potentiaalisista säilytettävistä kokonaisuuksista sijaitseekin Toivolanpuiston alueella.

Teksti: Erwin Woitsch, Oulunkylä-Seura

Kuvat: Helsingin kaupunki, Asemakaavoitus

Share