Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylä-Seura otti kantaa aluesuunnitelmaan

Oulunkylä-Seuran logo

Oulunkylä-Seura ry

Kannanotossaan kaupungille seura toteaa, että Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelmaluonnoksen viimeisimmässä versiossa on huomioitu monia seuran ja asukkaiden antamia yleisten alueiden hoitoa ja peruskorjaustarpeita koskevia palautteita. Seura muistutti kuitenkin sellaisista katu-, aukio-, tori- ja viheralueiden hoitoa ja peruskorjausta koskevista parantamistarpeista, joita ei vielä ole riittävästi painotettu ja joita seura pitää erityisen kiireellisinä ja/tai tärkeinä Oulunkylän kehittämisen kannalta vuosina 2020-2029.

Oulunkylän asemanseutu

Alue kehittyy merkittävästi täydennysrakentamisen ja Raide-Jokerin valmistumisen ansiosta aluesuunnitelman kattamana aikana 2020-2029. Asemanseudun kaavoitus on meneillään ja seura kannattaa torin ja asemanseudulla sijaitsevien nykyisten puistojen säilyttämistä uudessa asemakaavassa. Asemanseudulle ei ole suunnitelmassa esitetty kunnostushankkeita. Oulunkylän keskeisimmällä alueella sijaitsevia puistoja ja toria pitäisi kuitenkin parantaa seuraavalla 10-vuotiskaudella, seura muistuttaa.

Maexmontaninpuisto ja Seurahuone sekä Ruutanapuisto

Seura pitää ensiarvoisen tärkeänä Oulunkylän Seurahuoneen länsipuolella sijaitsevan Maexmontaninpuiston säilyttämistä ja peruskorjausta lähivuosina lähtökohtana puiston historiallisten piirteiden ennallistaminen. Puisto on myös alueen ”juhlanäyttämö”, jossa tarvitaan esiintymislava. Se tulisi toteuttaa kunnioittaen puiston historiaa ja Seurahuoneen arkkitehtuuria. Näkymälinjat puistosta Seurahuoneelle ja asemalta sinne sekä Maexmontaninpuistoon pitäisi pitää avoimina.

Seura on jo aiemmin esittänyt japanilaishenkisen Ruutanapuiston kunnostamista. Turvallisuuden parantamiseksi puistoon tulisi kiireellisesti saada hyvä ja puiston japanilaiseen tyyliin sopiva valaistus.

Huolta keskeisistä viheralueista ja koirapuistosta

Patolanmetsän neva-alueen säilyttäminen on tärkeää ja sen valuma-alueelle mahdollisesti suunniteltavan rakentamisen sallimista kaupungin tulee harkita erityisen tarkoin.

Solakalliontien ympäristön asemakaavan kohdalla tulee huomioida, että maakaasuputken linjauksen aiheuttamat muutokset heikensivät Henrik Solhbergin puiston viherkäytävän toimivuutta pysyvästi. Siksi puiston ulkoilutien ja Mikkolantien välistä lehtoaluetta ei tule ottaa rakentamiseen. Toivolanpuiston metsäalue on olennainen osa Helsinkipuiston jokivarren jylhää ja monipuolista metsämaisemaa, jonne ei myöskään pidä osoittaa rakentamista. Aseman viereinen koirapuisto on suunniteltu poistettavaksi, korvaavaa puistoa ei pidä sijoittaa ehdotetusti kaupunginosan laitaan vaan keskemmälle Oulunkylää.

Vantaanjokivarren melu, maastopyöräily ja palstaviljelyalue

Veräjämäen rantametsän Koskelan metsäalueella metsäpohjaa tuhoava maastopyöräily on ongelma, johon seura toivoo kaupungin löytävän ratkaisun lähivuosina. Osassa Veräjämäkeä on Lahden moottoritien aiheuttama liikennemelu häiritsevää. Sen minimoimiseksi tulee metsäalueen puuston harventamista välttää ja luonnontilaisuutta kehittää. Tulvaniityn palstaviljelyalue siirtolapuutarha-alueen eteläpuolella on toimiva kokonaisuus, joka on säilytettävä nykyisellään.

Toiveita vuorovaikutusta ja asemaa kohtaan

Seura korostaa asukkaiden ja asukasjärjestöjen kanssa toteutettavan aidon vuorovaikutteisuuden tärkeyttä, kun tehdään jatkosuunnitelmia, kuten luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaa.

Ensi tilassa pitäisi parantaa rautatieaseman alikulkujen valaistusta ja siisteyttä. Seura esittää jälleen myös toiveen Helsingin kaupungille edistää omalta osaltaan asemarakennuksen peruskorjausta, vaikkei yksityisomistuksessa olevan rakennuksen kunnostaminen kuulukaan kaupungille.

Teksti: Erwin Woitsch, Oulunkylä-Seura

Share