Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Oulunkylä-Seura otti kantaa Oulunkylän keskusta-alueen suunnitelmaan

Oulunkylän keskusta

Tämä on toinen Oulunkylän keskusta-aluetta koskevista suunnitelmaversioista. Kuva: Helsingin kaupunki, Asemakaavoitus.

Oulunkylä-Seura on jättänyt Helsingin kaupungille vastineensa Oulunkylän keskusta-aluetta koskevasta suunnitelmasta. Suunnitelma on herättänyt Oulunkylässä runsaasti keskustelua ja mielipiteitä. Tässä tiivistelmä vastineesta luettavaksesi.

Arkkitehtuurikilpailu lisävaihtoehtojen kehittämiseksi

Oulunkylän keskustan kehittäminen on merkittävä ja vaikutuksiltaan hyvin kauaskantoinen prosessi, joka onnistuttuaan tuo lisää asukkaita viihtyisän asumisen ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen, parantaa kaupallisia, kulttuurisia ja muita vapaa-ajan sekä terveyden palveluita.

Seura peräänkuuluttaa keskustan uudistussuunnitelmiin omaleimaisuutta, historian tajua, julkista taidetta sekä aiempaa vankempaa asukkaiden näkökantojen huomioon ottamista. Tavoitteena ei saa olla rakentaa Oulunkylää uusiksi vaan uutta Oulunkylää. 

Kaupunki valmistelee nyt ratkaisua, jossa suunnittelu annettaisiin yksityiselle taholle. Se on valitettavaa, sillä huolena on, että toteuttajatahon tuottojen maksimointi nousee suunnittelussa ja toteutuksessa liian tärkeäksi kriteeriksi laadukkaan kaupunkikuvan, puistojen ja historiallisen ulottuvaisuuden kustannuksella. 

Keskustasta on nyt esitetty arvioitavaksi vain kaksi toistensa kaltaista suunnitelmaa. Jotta Oulunkylä saisi laadukkaan ja toimivan keskustan, tulee alueen kehittämisestä järjestää arkkitehtuurikilpailu asukasmielipiteet huomioiden.

Liikekeskus Ogelin alue

Suomessa purettiin erityisesti 1960-70-luvuilla paljon vanhoja taloja, myös arvorakennuksia. Voimakas kansalaismielipide onneksi pelasti purkamiselta mm. Puu-Käpylän. Oulunkylässä säästyi huvilakauden rakennuksia sekä asema, Seurahuone ja puukerrostalo Arttula. Nyt tuskin kukaan vaatisi näiden purkamista tehokkaamman rakentamisen nimissä.

Vaikka kestävä kehitys ja hiilineutraalius ovat myös rakentamisessa voimakkaasti esillä, eletään myös uutta purkamisaaltoa. Peruskorjaaminen olisi kuitenkin purkavaa uudisrakentamista tehokkaampi keino vähentää päästöjä.

Oulunkylässä on tärkeää säilyttää vanhimpien talojen lisäksi myös 1900-luvun loppupuolen rakennuksia. Liikekeskus, kirjasto, nuorisotalo ja terveysasema 1980-luvulta ovat merkittävä osa Oulunkylän kaupunkikuvaa. Tulee perusteellisesti selvittää, kuinka liikekeskuksen alue voitaisiin purkamisen sijasta peruskorjata ja lisätehokkuuden saavuttamiseksi mahdollisesti osittain korottaa. Myös kirjaston laajentamista ja yhdistämistä katetuilla kulkuväylillä liikekeskukseen pitää harkita. 

Liikekeskuksen alueelle esitetään korkeaa ja tiheää rakentamista, joka poikkeaa merkittävästi muusta rakennuskannasta. Tornitalojen myötä on vaarana, että Oulunkylä menettää olennaisen luonteensa. Seuran mielestä rakennuskorkeuksia voidaan kyseisellä alueella nostaa, mutta ei esitetyssä laajuudessa. Korkeimmat talot tulee sijoittaa radan varteen.

Nyt ei tule tehdä liiallisen tehokkuuden nimissä muutoksia, jotka hävittävät kaupunginosan tyypillisen olemuksen ja vuosikymmenten rakennusperintöä.

Mäkitorpantien pohjoispuoli

Suunnittelualueeseen on vastoin aiempaa rajausta otettu mukaan Mäkitorpantien pohjoispuolen leikkipuisto, pelikenttä ja viereinen viheralue, jolle ehdotetaan rakentamista.

Asukaspalautteissa sai rakentaminen ko. alueelle asukkaiden murskatuomion.  Myös seura vastustaa rakentamista jo nykyisin ahtaaksi koetulle alueelle, joka tulee säilyttää kasvavan asukasmäärän, niin lasten kuin iäkkäämmänkin väestön lähiliikunta- ja virkistysalueena ja jättää suunnittelun ulkopuolelle. 

Oulunkylän torin ja Tapio Rautavaaran puiston alue 

Oulunkylän tulee saada vihdoin oma alueellinen kulttuurikeskuksensa sisältäen mm. kirjaston ja työväenopiston. Uuteen taloon Oulunkylän torin varrelle tai peruskorjattavaan ja korotettavaan vanhaan kirjastoon pitää rakentaa sali esityksiä ja tilaisuuksia varten. Tarve on huutava, jos Oulunkylän kirkko puretaan.

Suunnittelutoimeksiannossa todetaan, että Tapio Rautavaaran puisto säilyy eli “puistossa tulee säilyttää puustoinen puistonosa”. Suunnitelmassa puisto on korvattu piskuisella aukiolla, johon ei voi istuttaa puistoa. Oulunkylästä on rakentamisen ja Jokerin seurauksena monin paikoin hävitetty viheralueita, joita myös täydennysrakentaminen syö. Käyttäjämäärä kuitenkin kasvaa, siksi viheralueiden hävittämistrendi ei saa jatkua. Puiston 50-vuotiaat puut ja patsas pitää säilyttää ja puistoa laajentaa nykyiselle p-paikalle kesäterasseineen.

Oulunkyläntien ja junaradan estevaikutuksen poistaminen, ”kävelykeskustan” muodostaminen ja pysäköinti

Asemanseudun suunnittelutoimeksiannossa kaupungin tavoitteena on Oulunkyläntien ja radan aiheuttaman estevaikutuksen minimoiminen, mutta ehdotuksissa ei esitetä ratkaisua tähän ongelmaan. 

Asema-alueen toimivuuden ja viihtyisyyden takia tulee sujuvoittaa ”kuivin jaloin” kulkua asemalaitureilta kauppoihin, muihin tiloihin ja p-paikoille.  Kaupungin tavoitteena on myös tehdä asemanseudusta “toimiva, viihtyisä ja turvallinen kävely-ympäristö”. Suunnitelmissa vilkkaan Norrtäljentien ylittäminen on todella toimimaton ja epäonnistunut ratkaisu. Kulku laitureilta tulee järjestää tien yli menevää katettua kävelysiltaa tai muita tien päälle rakennettavia tiloja pitkin. Laiturialue ja alikulkutunnelit pitää uudistaa ja kulkureitit arvioida uudelleen yhdessä VR:n/Väyläviraston kanssa.

Pysäköinti, mm. junien liityntäliikenne, tulee sijoittaa radan eteläpuolelle Oulunkyläntien länsilaidan ja junaradan kulmaukseen rakennettavaan p-taloon. 

Liiketilat Oulunkylässä

Suunnitelmat hävittäisivät ostoskeskuksen. Liiketilat hajaantuisivat tällöin liian laajalle alueelle Maaherrantien rakenteilla olevista kerrostaloista asemanseudun kautta Käskynhaltijantien kerrostalojen kivijalkoihin. Tämä ei tue kaupunkimaisen keskustan syntyä. Ilmaston kannalta katetut sisätilat ovat käyttökelpoisia läpi vuoden, joten nykyostoskeskuksen peruskorjaus ja korottaminen/laajennus on perusteltua. 

Julkisen taiteen prosenttirahakäytäntö myös Oulunkylään

Kaupunki hyväksyi v. 2021 esityksen julkisen taiteen prosenttirahakäytännön laajentamisesta useille kaupunkiuudistusalueille. Tasa-arvoon vedoten tulee myös Oulunkylän keskustan rakentamisessa soveltaa tätä käytäntöä.

Oulunkylän historiallinen ulottuvuus

Oulunkylä on kasvanut rautatieliikenteen ansiosta aseman ympärille, jonka keskeinen historiallinen merkki on nykyinen asemarakennus. Suunnitelmassa asema jäisi pimentoon ahtaasti rakennusten taakse ja näkyisi vain viistosti Siltavoudintielle kapean väylän kautta. Asemarakennuksen keskeistä roolia kaupunkikuvassa tulee korostaa. Suunnittelutoimeksiannossa nimenomaan edellytetään, että asemanseudusta kehitetään alue, jossa “historia on läsnä”. 

Teksti: Oulunkylä-Seura ry., tiivistänyt Erwin Woitsch

kaupungin suunnitelmat ja asukkaiden kannanotot: https://kerrokantasi.hel.fi/oulunkylan-keskusta-2021/

Share