Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Viiden kaupunginosan kommentit Tuusulanbulevardin suunnitelmiin

Tuusulanbulevardi kuva Render 3D

Tuusulanväylän kaupunkibulevardi. Kuva: 3D Render

Asukasilta 5.9.2022 Saunabaarilla

Saunabaarille Maunulaan kokoontui noin 50 henkilöä kuulemaan ja keskustelemaan kaupungin suunnitelmista koskien Tuusulanväylän muuttamista kaupunkibulevardiksi.  Metsälä-seuran Markus Lindqvist toivotti asukkaat tervetulleiksi ja piti lyhyen alustuksen illan kulusta.

Taustaa

Kaupunki järjesti marraskuussa 2019 Maunulassa aluefoorumin, jossa esiteltiin Maunulan, Pakilan ja Oulunkylän suunnitteluhankkeita samoin kuin Tuusulan-bulevardin alustavaa visiota.  Useat silloin esitellyt suunnitelmat ovat jo edenneet pitkälle ja ovat osin toteutuneet. Kaupunginosayhdistykset Käpylästä, Metsälästä, Oulunkylästä, Maunulasta ja Pakilasta kokoontuivat helmikuussa 2020 ja perustivat työryhmän seuraamaan bulevardisuunnitelmia sekä kokoamaan yhteen alueiden yhteisiä ja aluekohtaisia huolia sekä kehittämisideoita.  Maaliskuussa alkanut pandemia romutti suunnitelmat pitää kokous yhdessä kaupungin edustajien kanssa.  Työryhmä pääsi kokoontumaan uudestaan tämän vuoden elokuussa, jolloin päätettiin kutsua kaupungin edustajat ja asukkaat infotilaisuuteen Saunabaarille. Kaupungin edustajat vetosivat kiireisiin ja heitä emme siis harmiksemme tilaisuudessa nähneet.

Hannu Kurki Maunula-seurasta piti kaavarunkoa selvittävän esityksen esimerkkinään Vihdintien-Huopalahdentien bulevardikaupunginosa, jonka suunnittelu on noin neljä vuotta edellä Tuusulanbulevardia. Kaavarunko sisältää kaavarunkokartan, joka havainnollistaa korttelit ja virkistysalueet sekä lisäksi selvitykset viheralueista, liikenteestä, liiketiloista ja julkisista palveluista.  Vaikutusalueella asuvat ovat aktiivisesti ottaneet kantaa suunnitelmiin ja laatineet havainnollisia korjausehdotuksia. Tuusulanbulevardin kaavarunko tulee näillä näkymin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn ensi vuonna.

Saunabaari -illassa esiteltiin myös kaikkien osallisten kaupunginosayhdistysten omat näkemykset alueidensa suunnitelmista.  Seuraavassa niistä lyhyesti.

Käpylä-seura pitää hyvänä läpiajoliikenteen vähenemistä ja palvelurakenteen monipuolistumista.  Vakavaa huolta aiheuttaa kuitenkin rakentamisen kohdistaminen luontoarvoiltaan arvokkaaseen Louhenpuistoon. Puisto ja Taivaskallio ovat tärkeitä viheralueita ja muodostavat yhtenäisen viheryhteyden Pasilan rajalta aina Pikkukoskelle. Helsingin omassa strategiassakin todetaan, että rakentamista ei osoiteta arvokkaille luontoalueille, joita mainitut Louhenpuisto ja Taivaskallio ovat.  Myös suunniteltu kerrosneliömäärä on Käpylä-seuran mielestä liian suuri koko suunnittelualueelle.  Käpylä-seuran hallituksesta paikalla olivat Tuomas Rimaaja ja Kai Ovaskainen.

Metsälä-seura pitää tärkeänä viheralueiden säilymistä – etenkin viheryhteyttä Keskuspuistoon, Pakilaan ja Taivaskalliolle että Pirttipolun pohjois- ja koillisosan metsäreunoja.  Pientalovaltaisen alueen luonne tulee säilyttää ja ohjata korkea rakentaminen nykyisen Asesepäntien kohdalle.  Tien linjaus voisi siirtyä etelämmäksi.  Seura kehottaa kaupunkia vielä tutkimaan vaihtoehtoa sillan rakentamiseksi Tuusulanväylältä Veturitielle.  Metsälän asukkaita huolettaa myös Käpylän aseman alueelle suunnitellun bussiterminaalin liikenteen aiheuttamat melu- ja saastehaitat.  Alueelle ja sen läheisyyteen toivotaan myös lisää sekä kaupallisia että julkisia palveluita. Metsälä-seurasta paikalla olivat Pekka Ruha ja Markus Lindqvist.

Oulunkylä-seura on myös huolissaan kasvavan liikennemäärän ohjautumisesta nyt jo kavennetuille Käskynhaltijantielle ja Mäkitorpantielle, etenkin kun alueen sisäinen asukasmäärä tulee lähivuosina kasvamaan arviolta 5000 hengellä.  Suunnitelmissa rakentamista ohjataan pääosin matalasti rakennetulle Oltermannintien alueelle sekä varsin lähelle Kustaankartanon aluetta.  Patolan kohdalla rakentaminen kurkottelee Patolanmetsän reunoja ja uhkaa Maunulasta tulevaa viheryhteyttä metsän ja Henrik Sohlbergin että Itsenäisyyden puistojen kautta Vantaanjoelle.  Seura toteaa, että uudet istutuspuut ja nurmikkoalueet eivät mitenkään voi korvata luonnonmukaisia viheralueita. Itse bulevardille suunniteltu korkea rakentaminen tulee peittämään läntisen luonnonvalon. Oulunkylä-seuran johtokunnasta paikalla oli Marja Markko.

Maunula-seura toivoo avointa dialogia sekä tiedottamista kaupungin ja suunnittelualueen asukkaiden välille. Asukkaiden intressit liittyvät suunnittelualueen risteämiseen Pakilantien kohdalla liittyen rakennetun ympäristön ja viheralueen kohtaamiseen samoin kuin alueelle syntyviin palveluihin. Maunulassa on tällä hetkellä paljon pieniä, 1950-1970 -luvuilla rakennettuja asuntoja. Asuntokannan tasapainottaminen on tärkeää, jotta perheiden pysyminen alueella olisi mahdollista. Saunabaari, Suursuo, nykyinen keskusta ja Käpylän solmukohta ovat alueita, joiden kehittämistä seura pitää tärkeänä Maunulan elinvoimaisuuden kannalta. Maunula-seurasta paikalla olivat Hannu Kurki ja Marja Salmela.

Pakilassa bulevardisuunnitelmat kohdistuvat Itä- ja Länsi-Pakilan väliin, jossa kaavoitus tulee kohdistaa vapautuvalle rakennusmaalle eikä yleiskaavassa pien- ja rivitaloasutukselle merkitylle alueelle. Pientaloalueen vehreys muodostuu pääosin tonttipuista eikä alueella ole juuri puistoalueita. Rakennustehokkuuden lisääminen tulee viemään tilaa puustolta. Myös Pakila-seura korostaa aiemmin mainittujen luonnonmukaisten viheralueiden ja viherkäytävien koskemattomuutta. Mahdolliset liikennehäiriöt bulevardilla lisäävät läpiajon uhkaa myös Pakilan alueelle. Rakennettavien kerrostalojen sisäänajo tulisi ohjata bulevardin puolelta, jotta se ei ohjaudu pientaloalueen kaduille. Pakila-seuraa edusti Jukka Tienari.

Käpylän, Metsälän, Oulunkylän, Maunulan ja Pakilan yhteiset intressit:

1 Parempi/toimivampi vuorovaikutus kaupungin suuntaan

2 Viheralueet, luonto ja viheryhteydet

  • nykyisten alueiden turvaaminen
  • luontoarvojen huomiointi kaupungin oman ohjeistuksen ja sitoumuksien mukaisesti
  • Palvelut – niin julkiset kuin yksityisetkin – myös alueen nykyisille asukkaille
  • Pientaloalueiden säilyminen pientaloalueina
  • hyvä selvittää myös mahdollisuus uusille pientaloille
  • Liikenne
  • liikenteeseen (julkinen, auto) liittyy paljon haasteita ja laajoja intressejä, joihin on haettava tasapainoisia ratkaisuja yhdessä
  • kevyen liikenteen väylien parantaminen

Työryhmä jatkaa työtään ja toivottaa tervetulleiksi mukaan asiasta kiinnostuneita alueen asukkaita.  Ryhmä laatii kannanoton bulevardisuunnitelmiin ottaen huomioon Saunabaarin asukasillassa yleisön esittämät kommentit ja jättää sen vielä syksyn aikana kaupungin edustajille.  Kannanotto tullaan julkaisemaan jokaisen seuran omilla sivuilla ja mahdollisuuksien mukaan alueen paikallislehtien sivuilla.

Teksti: Marja Markko

Kuva: 3D Render

Share