Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Asukasillassa vilkasta keskustelua Oulunkylän keskustan kaavaehdotuksesta

Kuva Pekka Rintala

Kuva: Pekka Rintala

Oulunkylä-Seura järjesti 12. lokakuuta kaavaehdotusta koskeneen asukasillan. Antti Varkemaa totesi avauspuheenvuorossaan, että vuoden 2016 yleiskaavan periaatteena on esikaupunkien rakentamistehokkuuden nostaminen. Tavoitteena on rakentaa lisää asuntoja etenkin raideverkon läheisyyteen. Asemakaavaehdotuksen mukaan Oulunkylän keskustan tehokkuus yli kolminkertaistuu.

Vanhoja rakennuksia puretaan

Johtava arkkitehti Sari Ollila esitteli uusimman kaavaehdotuksen sisältöä. Oulunkylän vanha asemarakennus on tarkoitus suojella. Asemarakennuksen edustalla nyt olevat kaksi asuinkerrostaloa ja Hartelan entinen pääkonttori puretaan.

Myöhemmin aiotaan purkaa myös 1980-luvun lopulla valmistuneet Oulunkylän liikekeskus Ogeli ja kirjasto, sekä vuonna 1993 valmistuneet terveysasema ja nuorisotalo. Oulunkylän Kauppagalleria Oy katsoo, että liikekeskus Ogelin tontin kehittäminen ei ole mahdollista purkamatta nykyistä rakennusta. Sosiaali- ja terveystoimen mukaan terveysasema ei sovellu nykyistä laajempaa aluetta palvelevaan käyttöön. Korttelin rakennuksista on tehty rakennushistoriaselvitys, jonka mukaan alue edustaa hyvää arkkitehtuuria, mutta rakennuksilla ei kuitenkaan katsota olevan suojelumerkinnän perusteluksi riittävää arkkitehtonista arvoa.

Rakentamisaikataulu

Ensimmäisenä aiotaan rakentaa aseman edustalla oleva torikortteli. Rakentaminen voisi alkaa vuoden 2025 lopussa, jolloin kerrostalo Oulunkylän tori 2 voidaan purkaa. Elintarvikeliike, kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo siirtyvät torikortteliin sen valmistuttua.

Torikorttelin valmistumisen jälkeen alkaa liikekeskus Ogelin puoleisen korttelin rakentaminen. Liikekeskuksen puoleisesta korttelista on tarkoitus järjestää arkkitehtuurikilpailu.

Perhe- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisesta ei ole tehty päätöstä. Arkkitehti Antti Varkemaan mukaan kaavamuutoksessa varaudutaan suurimpaan suunnitelmissa olevaan rakennukseen, mutta tilalle voi tulla pienempi rakennus tai muuta toimintaa, jota voidaan sijoittaa yleisten rakennusten tontille. Jos uusi perhe- ja hyvinvointikeskus toteutuu, se olisi ajankohtaista 2030-luvun alkupuolella. Tällöin Malmin perhe- ja hyvinvointikeskus olisi valmis ja voisi palvella myös oulunkyläläisiä rakentamisaikana.

Torikortteli

Kaavaehdotuksen mukaan Oulunkylän keskustakortteleiden uudet rakennukset ovat 1-14 -kerroksisia. Torikorttelin rakennukset ovat väriltään vaaleita. Kaltevista kattomuodoista on tarkoitus määrätä asemakaavassa.

Maantasokerrokseen tulee julkisia tiloja, mm. uusi kirjasto, nuorisotalo ja työväenopisto sekä elintarvikeliike ja muita liikehuoneistoja. Kortteliin saa rakentaa kaksi kellarikerrosta autohalleineen. Nyt suunnitelmissa on esitetty vain yksi kellarikerros.

Vanhan aseman edustalle nykyisen pysäköintialueen paikalle tulee keskusaukio Oulunkyläntori, josta rakennetaan vinosti torikorttelin läpi reitti liikekeskuksen edessä olevalle kiertoliittymälle.

Vaikutukset viheralueisiin

Maisema-arkkitehti Inkeri Niskanen esitteli asemakaavaehdotuksen vaikutuksia viheralueisiin. Nykyisestä maanvaraisesta kasvipeitteisestä maanpinnasta poistuu 60 prosenttia. Uudet maanvaraiset istutusalueet ja puurivit korjaavat vähennystä noin 10 prosentilla. Kaavaehdotus edellyttää lisäksi, että kansipihoille istutetaan kasvillisuutta.

Asukaspalautteen tähänastiset vaikutukset

Kaupunki on tehnyt keväällä 2022 kommentoitavana olleeseen keskustan kaavaluonnokseen muutoksia Oulunkylä-Seuran, muiden järjestöjen ja asukkaiden palautteen perusteella. Tapio Rautavaaran puisto on päätetty säilyttää. Kulkua Oulunkyläntorilta pääradan pohjoiseen alikulkuun on muutettu niin, että pyöräily on mahdollista luiskaa pitkin.

Keskustelu asukastilaisuudessa:

  • Keskustelussa tuotiin esille suuren kulttuurisalin tarve Oulunkylän keskustassa.
  • Suunnitteilla olevaa kerroskorkeutta pidettiin liian suurena.
  • Esille nousi huoli paikallisten terveyspalveluiden loppumisesta mm. Paloheinästä, Pakilasta ja Maunulasta.
  • Esille tuotiin tarve parantaa jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta Oulunkyläntien ylityskohdassa vilkasliikenteisen kiertoliittymän eteläpuolella. Jalankulkijoiden turvallisuutta parantaisivat liikennevalot.
  • Keskustelussa tuli esille myös pelko uusien autopaikkojen riittämättömyydestä ja tunne asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien vähäisyydestä.
  • Huomiota kiinnitettiin pihakansirakentamisen ongelmiin. Sari Ollila totesi, että vaadittuja julkisia tiloja ja liikehuoneistoja ei ole mahdollista rakentaa riittävästi katutasoon turvautumatta pihakansirakentamiseen.

Oulunkylä-Seuran muistutus kaavaehdotuksesta

Oulunkylä-Seura toimitti kaupungille kaavaehdotuksesta muistutuksen, jossa keskeisimpiä kehittämisehdotuksia ovat seuraavat seikat:

Oulunkyläntien estevaikutuksen poistaminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen

Kaavaehdotuksessa esitetyt liikkumisjärjestelyt eivät tue tavoitteeksi asetettua Oulunkyläntien eri puolien muodostumista yhtenäiseksi ja turvalliseksi kävelykeskustaksi.  Oulunkyläntien ylityspaikka katutasossa on riskialtis. Seura vaatiikin, että pääradan vieressä oleva nykyinen kevyen liikenteen silta korvataan uudella mahdollisimman leveällä, maamerkkimäisellä sillalla. Suuri osa kevyestä liikenteestä voitaisiin tätä reittiä pitkin ohjata turvallisesti Oulunkyläntien yli.

Suuren monitoimisalin rakentaminen

Oulunkylään tarvitaan vähintään 200 henkeä vetävä asukkaiden yhteinen musiikin, teatterin, seminaarien, kokousten, elokuvaesitysten ja muiden tilaisuuksien keskus. Suuren salin tarvetta lisää Oulunkylän tiilikirkon suunnitteilla oleva purkaminen vuonna 2025.                                          

Sisätorin rakentaminen Oulunkyläntien ja Oulunkylänkulun väliseen liiketilaan

Vaikka kaavan pääpaino on kivijalkakaupoissa, pitää Oulunkyläntien ja Oulunkylänkulun väliseen liiketilaan rakentaa lämmin sisätori ”kivijalkakauppojen yhteiseksi eteiseksi.”

Vanhojen puiden säilyttäminen ja korvaaminen

Seura pitää tärkeänä, että keskusta-alueen puustosta säilytetään mahdollisimman suuri osa.

Teksti: Kaarina Kukka Korkeaoja

Kaavamuistutus löytyy kokonaisuudessaan Oulunkylä-Seuran kotisivuilta: https://kaupunginosat.fi/oulunkyla/oulunkyla-seuran-muistutus-asemakaavan-muutoksesta/.

 Kaupunkiympäristölautakunta puolsi kaavaehdotusta 12. syyskuuta 2023. Muistutusaika päättyi 25.10.2023. Kaupunkia edustivat asukasillassa pohjoisen yksikön päällikkö arkkitehti Antti Varkemaa, johtava arkkitehti Sari Ollila, arkkitehti Leena Holmila, maisema-arkkitehti Inkeri Niskanen ja liikennesuunnittelija Eetu Saloranta.

Share