Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Museovirasto otti kantaa Oulunkylän kirkkorakennuksen tulevaisuuteen

Oulunkylän kirkko

Oulunkylän kirkko. Kuva: Raimo Anttila.

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti vuoden 2021 lopulla, että Teinintien kirkkorakennuksen käytöstä luovutaan. Päätöksen taustalla oli, että seurakunnan käytössä olevat varat eivät riitä rakennuksen ylläpitoon ja peruskorjaukseen. Jatkossa seurakunnan kirkkoina toimisivat Oulunkylän puukirkko, Käpylän kirkko ja osin Maunulan sekä Koskelan kirkot.

Museovirasto antoi äskettäin lausuntonsa Oulunkylän kirkon purkamisesta. Lausunnossa käsitellään kirkkorakennuksen tilannetta ja korjaustarvetta, todeten niiden olevan mittavat. Rakennuksen nähdään edustavan 1900-luvun loppupuolen rakentamista, suunnittelua ja arkkitehtoonisia ratkaisuja. Näiden johdosta Museovirasto suhtautuu rakennuksen purkamiseen kielteisesti. Lausunnossa ehdotetaan, että vielä selvitetään rakennuksen säilyttämisen mahdollisuudet joko kirkollisessa tai muussa käytössä.

Asian käsittely jatkuu kirkkovaltuustossa, kirkkohallituksessa ja Helsingin tuomiokapitulissa. Käsittelyn arvioidaan kestävän useita kuukausia.

Seuraavassa lausuntoon sisältyvä Museoviraston kanta:

”Oulunkylän kirkolla on kiistatta rakennustaiteellisia arvoja aikakautensa edustajana. Kirkko edustaa eheää, kokonaisvaltaisesti suunniteltua ja toteutettua 1960-luvun ja 1970-luvun taitteen arkkitehtuuria. Sisätilojen poikkeuksellinen säilyneisyys kertoo laadukkaista materiaaleista ja huolellisesti suunnitelluista yksityiskohdista. Rakennuksella on myös julkisena rakennuksena kaupunkikuvallista merkitystä Oulunkylässä. Oulunkylän kirkko kuuluu ajallisesti siihen seurakunnalliseen rakennuskantaan, joka on selvästi uhattuna lukuisten purkusuunnitelmien takia. Edellä mainitusta rakennuskannasta arvokkaimpien suojelutarve tulisi selvittää. Oulunkylän kirkon voi arvioida kuuluvan niihin. Tästä syystä Oulunkylän kirkon purkuesitystä tulee arvioida huolellisesti.

Arkkitehtitoimisto Heikki Castrén & Co:n ja Castrén–Jauhiainen–Nuuttila Oy:n suunnittelutyöt olivat pitkälti toimistorakentamista. Oulunkylän kirkko on tiettävästi ainoa Heikki Castrénin ajan kirkollinen rakennus. Toimiston 1960–70-lukujen töistä on purettu Lahden SYP:n konttori (1977), Espoon kaupungintalo (1971) ja Virastotalo 1 (1975) sekä osittain myös vakuutusyhtiö Pohjolan toimitalo (1969). Konalan kirkkona tunnettu seurakuntakoti (1973) on muutettu päiväkotikäyttöön. Jäljellä ajanjaksolta ovat muun muassa nk. Nesteen torni (1976, nyk. Accountor Tower) Espoossa ja Pohjolatalo Kouvolassa (1977). Vaikka korjaustoimenpiteiden etenkin ulkoseinien osalta on arvioitu olevan laajoja, pitää Museovirasto merkittävänä kulttuurihistoriallisena menetyksenä, mikäli Oulunkylän kirkko purettaisiin. Luonteeltaan monitoimirakennuksena kirkko soveltuisi muuhunkin kuin seurakunnalliseen toimintaan. Museovirasto ei käytettävissään olevin tiedoin ja edellä mainituin perusteluin puolla purkamislupaa. Rakennuksen säilymis- ja korjaamisedellytyksiä tulee tutkia.

Oulunkylän kirkko on kirkkolain mukainen kirkollinen rakennus, ja sen käyttöön ottamisesta on kulunut yli 50 vuotta. Kirkon rakentamispäätös on vahvistettu kirkkohallituksen täysistunnossa 14.11.1968. Oulunkylän kirkosta luopumisessa tulee noudattaa kirkkolain 652/2023 säännöstä, jonka mukaan kirkkovaltuuston on haettava kirkkohallituksen lupa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, jos asia koskee luopumista kirkon käytöstä (KL 3 luku, 21 §:n 3 mom., kohta 4).”

Teksti ja kuva: Raimo Anttila

Share