Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Uutiset

Raide-Jokeri ja taimenet etenevät

Raide-Jokeri Pirkkola

Kuva: Raide-Jokeri, Helsingin kaupunki.

Raide-Jokerin kiskoja on jo asennettu monin paikoin. Kiskoja asennetaan vuoden 2020 aikana koko Raide-Jokerin alueella yhteensä noin kahdeksan kilometriä. Pirkkolassa Haaganpuro tuodaan putkesta avouomaan, mikä parantaa taimenen elinolosuhteita.

Käskynhaltijantiellä vesihuoltotyöt jatkuvat kadun eteläreunassa koko kadun matkalla. Lisäksi asennetaan kaapelinsuojaputkia ja tehdään tulevan kevyen liikenteen väylän ja ajoradan rakennekerroksia. Norrtäljentiellä kiskoasennukset alkoivat elokuun alussa. Kiskoasennukset valmistuvat lokakuun loppupuolella. Elokuussa Oulunkyläntiellä tehtiin kaistajärjestelyjä, jolloin ajoradat siirrettiin kadun itäreunaan ja kadun länsireunalla aloitettiin vesihuoltotöitä. Lisäksi Helenin kaukolämpötyöt jatkuivat Oulunkyläntien ja Siltavoudintien alueella syyskuulle.

Maaherrantiellä tehdään ratapohjan leikkausta, vesihuoltotöitä, salaojitusta, rakennekerroksia, sähköratapylväsperustusten asennusta ja valaistustöitä. Lisäksi aloitettiin sähkönsyöttöaseman rakentaminen. Otto Brandtin tien ja Tulvaniitynpolun välillä louhitaan ja työt kestävät syyskuun puoleenväliin. Maaherrantien itäpäässä rakennetaan meluaitoja. Tulvaniityn sillalla rakennetaan päätypenkkoja ja valmistaudutaan uuden sillan avaamiseen syyskuussa.

Hitsaus on yötyötä

Raide-Jokerin työmailla työskentelyaika on maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00. Pääsääntöisesti töitä tehdään klo 7.00–18.00. Klo 18.00–22.00 saatetaan ajoittain tehdä vähemmän meluavia töitä, esimerkiksi kaivuuta ja lastausta.

Kiskojen hitsausta tehdään yötyönä kello 22–7. Hitsaustyö etenee noin 18 metriä yössä. Hitsaus vaatii alhaisemmat lämpötilat, minkä vuoksi niitä tehdään yöaikana. Työstä aiheutuvaa melua torjutaan meluntorjuntamatoin.

Haaganpuro uuteen avouomaan

Pirkkolassa Lampuotilantien kiinteistöjen ja Pirkkolantien väliin rakennetaan Lampuotilanpuistoa, joka jatkuu myös Metsäpurontien Keskuspuiston puolelle. Rata-alueen viereen tulee raitti ja sen eteläpuolelle uusi avouoma Haaganpurolle. Nykyisin Haaganpuro kulkee Pirkkolantien pohjoispuolella putkessa. Avouoma rakennetaan talvikauden 2020–2021 aikana. Puiston on tarkoitus valmistua keväällä 2021.

Haaganpurossa (ent. Mätäpuro) on luontainen paikallinen taimenkanta, joka on hyvin herkkä kaupunkipurossa tapahtuville muutoksille. Maunulan uurnalehdon alueella on muun muassa yksi puron tärkeimmistä taimenen kutupaikoista. Taimen ei pääse tällä hetkellä nousemaan merestä Pirkkolaan asti, koska Uurnalehdon kohdalle on sijoitettu puron suhteen poikittain paljon erilaista kunnallistekniikka. Tämä este kierretään nyt koskiosuudella, jotta kalojen on mahdollista kulkea purossa molempiin suuntiin. Tämän jälkeen puro yhtyy Maunulanpuron etelästä tulevaan haaraan. 

Lisää kutupaikkoja ja hulevesien ohjausta

Haaganpuron tilannetta parannetaan lisäämällä avouoman määrää ja suunnittelemalla hulevesien kulkua. Taimenen elinolosuhteet paranevat, kun ne pääsevät kulkemaan purossa ja niiden kutupaikkojen määrä kasvaa. Uoman ympärille tulee monipuolinen kasvillisuus ja tarpeellinen varjostus purolle.  

Lampuotilanpuiston hulevesipainanteet, eli uoman syvemmät kohdat, toteutetaan mahdollisimman monipuolisina. Vaihteluita veden virtaamanopeuteen tehdään uoman leveyttä vaihtelemalla, sekä kivien, pohjakynnysten ja kasvillisuuden avulla. 

Hulevesipainanteet tasaavat virtaamaa Haaganpurossa, jolloin veden korkeuden muutokset ja eroosio uomassa vähenevät. Painanteet myös parantavat vedenlaatua, koska veden viipyessä painanteissa, hiekka pääsee laskeutumaan ja vesi kirkastuu eikä tuki soraikkoja. 

Hulevesipainanteiden väleihin tehdään pohjakynnyksiä soraikkoineen taimenen poikastuotantoalueiden lisäämiseksi. Uomassa olevat kivet lisäävät kalojen ja eliöstön suojapaikkoja sekä monipuolistavat virtausolosuhteita. Maunulan uurnalehdolla sijaitsevan nousuesteen poistaminen mahdollistaa kalojen kulun Pirkkolantien pohjoispuolelle. 

Teksti: Susan Wilander

Kuva: Raide-Jokeri, Helsingin kaupunki

Share